Почетна / Услуге

У циљу обезбеђења лакшег, бржег, једноставнијег и рационалнијег остваривања права, обавеза и интереса грађана и других странака и ради растерећења инспекцијских служби од странака, Округ пружа своје услуге преко националног портала електронске управе  или преко писарнице округа.

Овде можете преузети Табелу са листом услуга.

У писарници се пружају следеће услуге:

  1. Непосредни пријем поднесака од странака и достављање окружним подручним јединицама на решавање. Рок: први наредни радни дан;
  2. Давање обавештења странкама о делокругу рада појединих органа, о начину састављања и предаји поднесака ( таксе, прилози итд. ). Рок: одмах;
  3. Обавештавање странака, на лични захтев, о току кретања предмета по поднетим захтевима и осталим поднесцима. Рок: одмах или први наредни радни дан
  4. Пружање грађанима и других обавештења која треба да им олакшају завршавање послова код органа државне управе. Рок: одмах или први наредни радни дан
  5. Пријем захтева за приступ информацијама од јавног значаја. Начелник Пиротског управног округа овластио је Гордану Ђурић, за поступање по захтевима за за приступ информацијама од јавног значаја у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја  („Службени гласник РС “, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10). Овде можете преузети Примере образаца и шематски приказ поступка подношења захтева.

Стручна служба, посебно писарница, на услузи је свим грађанима и осталим заинтересованим физичким и правним лицима у току радног времена, од 07,00-14,30 часова.

 

– Заинтересована странка у писарници Округа добија потпуну информацију о подношењу захтева, пријава, представки и других поднесака као и информацију о таксама у случајевима када се оне уплаћују у складу са Законом о републичким административним таксама и важећим тарифама. Примљени захтеви се након завођења прослеђују надлежним инспекцијским службама на поступање.
– На решењима која доносе инспектори обавезно стоји и поука о правном леку као и назив органа и опис подношења жалбе на решење или закључак. Незадовољне старанке жалбу изјављују другостепеном органу одн. министру надлежног министарства чије се подручне јединице налазе у Управном округу.
– У току године прими се велики број захтева странака којима се тражи поступање инспекцијских служби. Инспекције у већем обиму поступају по службеној дужности или налогу министарстава којима припадају као окружне подручне јединице. Поднесци који се упућују начелнику округа најчешће су информативног карактера тј. начелник се обавештава о одређеним појавама, неправилностима или пропустима на које он затим реагује контактима са одговарајућим надлежним службама или се захтева решавање неких индивидуалних проблема. О предузетим активностима странке се редовно обавештавају.
– Сваки поднети захтев странке се уредно евидентира и разводи на основу јединствене класификације предмета по материји и по правилима канцеларијског пословања.
– По захтеву странке издају се дупликати одн. копије решења, записника или других аката који се доносе у раду окружних подручних јединица или другог материјала који је настао у раду стручне службе Управног округа.
– Стручној служби Управног округа подносе се захтеви за утврђивање минимално техничких услова за обављање одређених делатности, који се упућују појединим инспекцијама надлежним за њихово решавање. Такви захтеви се подносе на типским обрасцима који се могу добити у писарници или се на основу личног захтева странке могу проследити факсом или електронским путем. Том приликом странка добија и све информације о начину решавања, висини износа накнада које се морају уплатити, са подацима о сврси, примаоцу и рачуну уплате, као и податке о контактима.

 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE