Početna / Osnovni podaci / Struktura organizacije


TEHNIČKI SEKRETAR
namešteničko radno mesto Vodi personalne i druge evidencije državnih službenika i nameštenika. Priprema dokumentaciju neophodnu za sastanke na kojima prisustvuje načelnik i vrši njihovu organizacionu pripremu; vodi zapisnike sa sastanaka na kojima prisustvuje načelnik i vrši tehničku obradu teksta izveštaja za sastanak;prati pisanje medija i priprema izveštaje o podacima objavnjenim u sredstvima javnog informisanja za potrebe načelnika Okruga;izrađuje dopise za potrebe i po nalogu načelnika;obavlja pisanu,telefonski ili mail korespodenciju za potrebe Stručne službe;stara se o nabavci, čuvanju i raspodeli potrošnog materijala;vodi evidenciju za unutrašnje potrebe organa i obavlja druge poslove po nalogu načelnika

VOZAČ Upravlja službenim vozilom; stara se o rokovima za proveru tehničke ispravnosti službenih vozila i o njihovom tekućem održavanju; stara se o redovnom servisiranju vozila i vodi potrebnu evidenciju; vodi evidenciju o korišćenju vozila; obavlja kurirske poslove i druge po nalogu načelnika

ŠEF ODSEKA Visoka stručna sprema – dipl. ekonomista. Rukovodi radom Odseka, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika i naeštenika u Odseku; pruža stručnu i administrativno-tehničku pomoć načelniku u izvršavanju poslova zajedničkih za sve okružne područne jedinice;organizuje stručnu administrativno-tehničku podršku Savetu Upravnog okruga;stara se o pravilnoj izradi predloga Finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu i nadzire usklađenost preuzetih obaveza sa ododbrenim aprprijacijama; priprema i izrađuje nacrt kadrovskog plana, predlog akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Upravnog okruga i stara se o ujednačenom sprovođenju postupka ocenjivanja državnih službenika; pruža stručnu pomoć zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa i priprema i izrađuje akte o pravima, dužnostima i odgovornostima državnih službenika i nameštenika; stara se o pravilnom sprovođenju postupka javnih nabavki za potrebe Stručne službe; sarađuje sa okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave kao i sa opštinama i gradovima na području UŽpravnog okruga;obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Upravnog okruga.
OPŠTI POSLOVI: izrađuje mesečne iveštaje za Centralnu kadrovsku evidenciju; organizuje i učestvuje u sprovođenju postupaka javnih nabavki za potrebe Stručne službe i prati kvalitet i način pružanja ugovorenih usluga; učestvuje u sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi i obavlja poslove analitičara radnih mesta; priprema ugovore koje zaključuje Upravni okrug; obavlja poslove kojima se obezbeđuje dostupnost informacija od javnog značaja, stara se o poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i priprema i sprovodi plan integriteta organa;
MATERIJALNO-FIN. POSLOVI: Priprema predlog Finansijskog plana za izradu Zakona o buđetu i priprema predloge periodičnih planova finansiranja izdataka; stara se o namenskom korišćenju, analizira ekonomičnost trošenja budžetskih sredstava i zrađuje periodične izveštaje o izvršenju budžeta; proverava ispravnost propisanih obrazaca i vrši kontrolu za isplatu plata zaposlenih;obrađuje podatke za izradu plata, druga primanja i naknada zaposlenih u Stručnoj službi i obračunava naknade bolovanja, odvojen život i druga socijalna davanja; obračunava poreze, popunjava obrasce, izrađuje rešenja o rasporedu sredstava i zahteve za izvršenje plaćanja;

DAKTILO BIRO RADNO MESTO DAKTILOGRAFA -OPERATERA Kuca, prekucava tekstove i stara se o njihovom ujednačenom oblikovanju; izrađuje tabele; vrši unos podataka na magnetne medijume za potrebe kreiranja baze podataka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

PISARNICA RADNO MESTO ZA KANCELARIJSKE POSLOVE Vrši prijem i pregled pošte upućene zaposlenima Stručne službe, okružnim i ostalim područnim jedinicama organa državne uprave; formiranje i zavođenje predmeta, dostavljanje u rad, razvođenje kroz dostavnu knjigu i arhiviranje predmeta; otvara poštu i vodi evidenciju o utrošku poštanskih troškova; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE