Početna / Osnovni podaci / Nadležnosti

Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njegovo područje

· Obrazovan je za vršenje poslova državne uprave izvan sedišta organa državne uprave
· Zakonska osnova: Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 79/2005)
· Upravne okruge je obrazovala Vlada Uredbom o upravnim okruzima („Službeni glasnik RS“, broj 15/2006)
· U republici Srbiji ima 29 upravnih okruga


Izvod iz zakona o državnoj upravi
Zakon je objavljen u Službenom glasniku RS br. 79/2005 od 1692005. godine
Upravni okruzi
Pojam upravnog okruga
Član 38.
Upravni okrug obrazuje se radi vršenja poslova državne upreve izvan sedišta organa državne uprave. U upravnom okrugu organi državne uprave mogu, po sopstvenoj odluci, da vrše jedan ili više sledećih poslova državne uprave: da rešavaju u upravnim stvarima u prvom stepenu odnosno o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrše nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrše inspekcijski nadzor. Organ državne uprave koji odluči da u upravnom okrugu vrši jedan ili više poslova državne uprave obrazuje aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta svoju okružnu područnu jedinicu.
Način obrazovanja upravnih okruga
Član 39.
Upravne okruge obrazuje Vlada uredbom, kojom određuje i područne jedinice i sedišta upravnih okruga. Vlada je dužna da područje upravnog okruga tako odredi da ono omogući racionalan i delotvoran rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave. Uredbom kojom obrazuje upravne okruge Vlada određuje i uslove pod kojima organi državne uprave mogu obrazovati područne jedinice za dva ili više upravna okruga, jednu ili više opština, grad ili autonomnu pokrajinu.
Načelnik upravnog okruga
Član 40.
Upravni okrug ima načelnika, koji za svoj rad odgovara ministru nadležnom za poslove uprave i Vlade. Načelnik upravnog okruga usklađuje rad okružnih područnih jedinica i prati primenu direktiva i instrukcija koje su im izdate, prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica i stara se o uslovima za njihov rad, prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama i predlaže pokretanje disciplinsog postupka protiv njih, sarađuje sa područnim jedinicama odragana državne uprave koje nisu obrazovane za područja okruga, sarađuje sa opštinama i gradovima i vrši druge poslove određene zakonom. Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na pet godina, na predlog ministra nadležnog za poslove uprave, prema zakonu kojim se utvrđuje položaj državnih službenika.
Stručna služba upravnog okruga
Član 41.
U upravnom okrugu postoji stručna služba upravnog okruga, zadužena za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. Stručnom službom okruga rukovodi načelnik upravnog okruga, koji odlučuje i o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi. Ministarstvo nadležno za poslove uprave nadzire svrsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, pravi osposobljavanje zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije. Na stručnu službu upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi.
Savet upravnog okruga
Član 42.
Upravni okrug ima Savet upravnog okruga, koji usklađuje odnose okružnih područnih jedinica organa državne uprave i opština i gradova sa područja upravnog okruga i daje predloge za poboljšanje rada upravnog okruga i okružnih i drugih područnih jedinica koje organi državne uprave imaju na području upravnog okruga. Savet upravnog okruga čine načelnik upravnog okruga i predsednici opština i gradonačelnici gradova sa područja upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga dužan je da sve predloge Saveta upravnog okruga prosledi ministru nadležnom za poslove uprave i rukovodiocima organa državne uprave koji imaju područne jedinice na području upravnog okruga. Način rada Saveta upravnog okruga određuje Vlada uredbom. Pojam, naziv, sedište i područja Upravnog okruga detaljno su regulisani Uredbom o upravnim okruzima („Sl. glasnik RS“, br. 15/05 od 27.02.2006 godine).
Uredba o upravnim okruzima
I Sadržina uredbe
Član 1.
Ovom uredbom obrazuju se upravni okruzi i određuju njihovi nazivi, područja i sedišta. Ovom uredbom uređuju se uslovi pod kojima ministarstva, posebne organizacije i organi uprave u sastavu ministarstva (u daljem tekstu: organi državne uprave) mogu da obrazuju područne jedinice za dva upravna okruga ili više njih, za opštinu ili više njih, odnosno za grad ili za autonomnu pokrajinu.
II Upravni okrug, naziv, sedište i područja upravnih okruga
  1. Upravni okrug
Pojam upravnog okruga
Član 2.
Upravni okrug je područni centar državne uprave koji obuhvata okružne područne jedinice svih organa državne uprave koje su obrazovane za njihovo područje.
Koji su poslovi državne uprave dopušteni u upravnom okrugu
Član 3.
Organu državne uprave dopušteno je da u upravnom okrugu rešava u upravnim stvarima u prvom stepenu, da rešava o žalbi kad su u prvom stepenu rešavali imaoci javnih ovlašćenja, da vrši nadzor nad radom imalaca javnih ovlašćenja i da vrši inspekcijski nadzor.
Odnos organa državne uprave prema poslovima u upravnom okrugu
Član 4.
Organ državne uprave samostalno odlučuje o tome da li će u upravnom okrugu vršiti neki posao državne uprave iz svoga delokruga. O tome organ državne uprave odlučuje prilikom donošenja pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta ( u daljem tekstu: pravilnik).
Okružna područna jedinica organa državne uprave
Član 5.
Ako organ državne uprave odluči da u upravnom okrugu vrši makar jedan posao državne uprave, dužan je da pravilnikom obrazuje svoju okružnu područnu jedinicu. Pravilnikom se određuju i poslovi državne uprave koje organ državne uprave vrši u okružnoj područnoj jedinici.Sedište okružne područne jedinice je u sedištu upravnog okruga.
Uže jedinice unutar okružne područne jedinice
Član 6.
Organ državne uprave može pravilnikom da obrazuje užu unutrašnju jedinicu ili više njih unutar okružne područne jedinice. Sedište uže unutrašnje jedinice je u sastavu okružne područne jedinice može biti van sedišta upravnog okruga ako organ državne uprave na taj način postaje dostupniji subjektima koji pred njim ostvaruju prava, obaveze ili pravne interese ili koje on nadzire ( u daljem tekstu: pravni subjekt).
  1. Načelnik upravnog okruga
Ovlašćenja načelnika upravnog okruga
Član 7.
Upravni okrug ima načelnika upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga:
·usklađuje rad okružnih područnih jedinica organa državne uprave;
·prati primenu direktiva i instrukcija koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave;
·prati ostvarivanje planova rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i stara se o uslovima za njihov rad;
·prati rad zaposlenih u okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i predlaže rukovodiocu državnog organa pokretanje disciplinskog postupka protiv njih;
·sarađuje s područnim jedinicama organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području upravnog okruga a obevezne su za područje šire ili uže od područja upravnog okruga;
·sarađuje sa opštinama i gradovima radi poboljšanja rada okružnih područnih jedinica organa državne uprave i područnih jedinica organa državne uprave koje vrše poslove državne uprave na području šire ili uže od područja upravnog okruga. Organ državne uprave dostavlja načelniku upravnog okruga direktive i instrukcije koje su izdate okružnim područnim jedinicama organa državne uprave i izvod iz plana rada organa državne uprave koji se odnosi na plan rada okružne područne jedinice.
Odgovornost načelnika upravnog okruga
Član 8.
Načelnik upravnog okruga za svoj rad odgovara ministru za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vladi. Načelnika upravnog okruga postavlja Vlada na pet godina, na predlgo ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, prema Zakonu o državnim službenicima.
Stručna služba upravnog okruga
Član 9.
U upravnom okrugu postoji stručna služba upravnog okruga. Stručna služba upravnog okruga zadužena je za stručnu i tehničku potporu načelniku upravnog okruga i za poslove zajedničke svim okružnim područnim jedinicama organa državne uprave. Sedište stručne službe upravnog okruga je u sedištu upravnog okruga. Na stručnu službu upravnog okruga primenjuju se propisi o državnoj upravi.
Rukovođenje stručnom službom upravnog okruga
Član 10.
Stručnom službom upravnog okruga rukovodi načelnik upravnog okruga. Načelnik upravnog okruga odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u stručnoj službi upravnog okruga.
Ovlašćenja Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu
Član 11.
Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nadzire svsishodnost rada stručne službe upravnog okruga, prati osposobljenost zaposlenih u njoj i izdaje joj instrukcije. Instrukcijama se usmerava organizacija rada stručne službe upravnog okruga i način rada zaposlenih u njoj.
  1. Nazivi, sedišta i područja upravnih okruga
Član 12.
Obrazuju se upravni okurzi sa sledećim nazivima, sedištima i područjima:
·Pirotski upravni okrug, za teritoriju opština Babušnica, Dimitrovgrad, Bela Palanka i Pirot sa sedištem u Pirotu.
III Područne jedinice organa državne uprave s područjem širim ili užim od područja upravnog okruga
  1. Koji su poslovi državne uprave dopušteni u područnim jedinicama s područjem širim ili užim od područja upravnog okruga
Član 13.
Organu državne uprave dopušteno je da u područnim jedinicama s područjem širim ili užim od područja upravnog okruga vrši poslove koji se vrše u upravnom okrugu i druge poslove državne uprave iz svog delokruga, samo ako se time obezbeđuje i njegova delotvornost i njegova dostupnost pravnim subjektima.
  1. Odlučivanje o obrazovanju područne jedinice s područjem širim ili užim od područja upravnog okruga
Član 14.
Organ državne uprave samostalno odlučuje o tome da li će obrazovati područnu jedinicu s područjem širim ili užim od područja upravnog okruga. Područne jedinice s područjem širim ili užim od područja upravnog okruga obrazuje se pravilnikom, kojim se određuju i poslovi državne uprave koji se u njoj vrše.
  1. Područne jedinice za područja dva upravna okruga ili više njih
Član 15.
Organ državne uprave može da obrazuje područnu jedinicu za područje dva upravna okruga ili više njih ako to opravdavaju obim, učestalost i teritorijalna zastupljenost poslova državne uprave i saradnja sa drugim organima. Sedište i područne jedinice za područja dva upravna okruga ili više njih može da bude u sedištu upravnog okruga koji je približno jednako udaljen svim pravnim subjektima ili u sedištu upravnog okruga u kojem ima najviše pravnih subjekata. Poslove koje vrši za okružne područne jedinice stručna služba upravnog okruga vrši i za zaposlene u područnoj jedinici koja je obrazovana za područja dva upravna okruga ili više njih koji rade u njenom upravnom okrugu.

 

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE