Дужност Начелника Пиротског управног округа године обавља Драгана Тончић.

nacelnica

Рођена је 25.11.1970. у Пироту.

Основну школу и Гимназију завршила у Пироту. Дипломирала на Економском факултету у Нишу, смер пословна економија.

Као стипендиста корпорације Тигар, запослила се у истој као приправник, дипломирани економиста. По обављеном и положеном приправничком стажу радила у Функцији инвестиција. На место директора функције за инвестиције постављена 2014. и до преласка у Пиротски управни округ обављала ту функцију.

Са места запосленог у корпорацији Тигар носи велико искуство рада у привреди. На дужност је ступила 07.03.2016. по решењу Владе од 27.02.2016.
Удата, мајка двоје деце.

 

Начелник управног округа:
1) усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе;
2) прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе;
3) прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и стара се о условима за њихов рад;
4) прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих;
5) сарађује с подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа;
6) сарађује са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица органа државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа;
Орган државне управе доставља начелнику управног округа директиве и инструкције које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе и извод из плана рада органа државне управе који се односи на план рада окружне подручне јединице.
Начелник управног округа је функционер кога на четири године поставља и раѕрешава влада на предлог министра надлежног за послове управе
·За свој рад одговара министру надлежном за послове управе и Влади
Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE