Izgled i upotreba grba, zastave i himne Republike Srbije uređeni su Zakonom.

  IZGLED I UPOTREBA GRBA

  Veliki i Mali grb

  Član 10.

  Grb Republike Srbije jeste grb utvrđen Zakonom o grbu Kraljevine Srbije od 16. juna 1882. godine i koristi se kao Veliki grb i kao Mali grb.

  Izgled Velikog grba

  Član 11.

  Veliki grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom i zaogrnut porfirom vezenom zlatom, ukrašenom zlatnim resama, uvezanom zlatnim gajtanom sa istim takvim kićankama, postavljenom hermelinom i krunisanom zlatnom krunom.

  Izgled Malog grba

  Član 12.

  Mali grb jeste crveni štit na kojem je, između dva zlatna krina u podnožju, dvoglavi srebrni orao, zlatno oružan i istih takvih jezika i nogu, sa crvenim štitom na grudima na kojem je srebrni krst između četiri ista takva ocila bridovima okrenutih ka vertikalnoj gredi krsta. Štit je krunisan zlatnom krunom.

  Upotreba Velikog grba

  Član 13.

  Veliki grb se upotrebljava:

  1)    na zgradama Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Narodne banke Srbije, Državne revizorske institucije, Zaštitnika građana i na zgradama diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Srbije u inostranstvu;

  2)    u službenim prostorijama predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine, predsednika Vlade, predsednika Ustavnog suda, predsednika Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužioca, guvernera Narodne banke Srbije, predsednika Državne revizorske institucije i Zaštitnika građana;

  3)    u sastavu državnog pečata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državni pečat;

  4)    u sastavu pečata i štambilja Narodne skupštine, predsednika Republike, Vlade, Ustavnog suda, Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Narodne banke Srbije, Državne revizorske institucije i Zaštitnika građana;

  5)    na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sl. koje koristi predsednik Republike;

  6)    na novcu (novčanicama, kovanom novcu, prigodnom i jubilarnom novcu) i meničnim blanketima koje izdaje Narodna banka Srbije.

  Upotreba Malog grba

  Član 14.

  Mali grb se upotrebljava:

  1)    na zgradama ostalih državnih organa, organa pokrajinske autonomije i lokalne samouprave i javnih službi i u njihovim službenim prostorijama;

  2)    u sastavu ostalih pečata i štambilja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pečat državnih i drugih organa.

  Ostali slučajevi upotrebe Malog grba

  Član 15.

  Mali grb može se upotrebljavati:

  1)    prilikom proslava, svečanosti i drugih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija koje su značajne za Republiku Srbiju;

  2)    prilikom međunarodnih susreta, političkih, naučnih, kulturno-umetničkih, sportskih i drugih skupova na kojima je Republika Srbija predstavljena, u skladu sa pravilima i praksom održavanja tih skupova;

  3)    u sastavu obrazaca javnih isprava, kad je to predviđeno zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona;

  4)    u sastavu oznaka na uniformama službenih lica državnih organa, kad je to predviđeno zakonom i propisom donesenim na osnovu zakona;

  5)    na zvaničnim pozivnicama, čestitkama i sl. koje koriste predsednik i potpredsednici Narodne skupštine, predsednik Vlade, potpredsednici Vlade i ministri, predsednik Ustavnog suda, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Republički javni tužilac, guverner Narodne banke Srbije, predsednik Državne revizorske institucije i Zaštitnik građana;

  6)    na vojnim zastavama Republike Srbije i komandnim i rangovnim zastavama, prema propisima kojima se ustanovljavaju te zastave;

  7)    na vazduhoplovima, brodovima i drugim plovnim objektima, pod uslovima utvrđenim posebnim propisom;

  8)    u drugim slučajevima, ako njegova upotreba nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

  Isticanje sa drugim grbovima

  Član 16.

  Ako se grb Republike Srbije ističe u Republici Srbiji zajedno sa jednim ili više domaćih ili stranih grbova ili drugih sličnih amblema, grb Republike Srbije nalazi se, zavisno od načina postavljanja tih grbova:

  1)    u centru kruga, tako da se jasno vidi – ako su drugi grbovi poređani u krug;

  2)    u temenu polukruga – ako su grbovi poređani u polukrug;

  3)    na prvom mestu u vrsti, odnosno s leve strane, spreda gledano – ako su grbovi poređani u vrstu;

  4)    na desnoj strani, spreda gledano, od grba strane države ili međunarodne organizacije – ako se taj grb ističe u Republici Srbiji prilikom zvanične posete ovlašćenog predstavnika strane države ili međunarodne organizacije.

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE