ОДСЕК ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР

Објекти који подлежу санитарном надзору, у смислу члана 7. став 1. тачка 1) овог закона јесу објекти у којима се обавља:
1) здравствена делатности;
2) делатност производње и промета животних намирница и предмета опште употребе;
3) делатност јавног снабдевања становништва водом за пиће;
4) угоститељска делатност;
5) делатност пружања услуга одржавања хигијене, неге и улепштавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже;
6) делатност социјалне заштите;
7) васпитно-образовна делатност;
8) делатност културе, физичке културе, спорта и рекреације;
9) делатност јавног саобраћаја и
10) других објекти одређени законом.

У вршењу санитарног надзора над објектима који подлежу санитарном надзору, у поступцима изградње, односно реконструкције тих објеката, санитарни инспектор утврђује да ли је идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког плана, односно са актом о урбанистичким условима којима су утврђени општи, односно општи и посебни санитарни услови, и даје санитарну сагласност на идејни пројекат за:
1) објекте у којима се обавља здравствена делатност;
2) објекте за производњу животних намирница путем индустријских постројења и уређаја.

Санитарни инспектор утврђује да ли су објекти из става 1. тач. 1) до 2) овог члана изграђени, односно реконструисани у складу са санитарним условима утврђеним у идејном пројекту на који је дата санитарна сагласност и даје санитарну сагласност за коришћење објекта.

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Санитарна инспекцијa Пирот
  Канцеларија бр. 5

  e-mail: sanitarna.pirot@zdravlje.gov.rs  |  leposava.veljkovic@zdravlje.gov.rs
  телефон/факс: 311-062

 • телефон: 010 360-383 

 • телефон: 064 881-1264 

 • телефон: 018 855-378

 

 

 

 

ОДСЕК ЗА ЗДРАВСТВЕНИ НАДЗОР

Здравствена инспекција врши надзор над спровођењем закона, и других прописа и општих аката, као и над спровођеwем прописаних мера у области здравствене заштите који се односе на:
1) усаглашеност организације и рада здравствених установа и других облика обавqаwа здравствене делатности са одредбама овог закона;
2) остваривање здравствене заштите грађана у здравственим установама, односно другим облицима здравствене службе;
3) спровођење налога донетих при вршењу надзора над стручним радом здравствених радника и здравствених сарадника;

Стручна служба Пиротског управног округа има 8 запослених у сталном радном односу и чине је начелник Управног округа, 3 државна службеника и 4 намештеника.
Стручна служба ради све послове утврђене законом за потребе начелника округа и 6 министарстава са 39 републичка инспектора на подручју Пиротског управног округа.

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Здравствена инспекцијa Пирот
  телефон: 010 311-263

 • /

 • /

 • /

 

 


 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE