Početna / Inspekcije / Zdravlje

ODSEK ZA SANITARNI NADZOR

Objekti koji podležu sanitarnom nadzoru, u smislu člana 7. stav 1. tačka 1) ovog zakona jesu objekti u kojima se obavlja:
1) zdravstvena delatnosti;
2) delatnost proizvodnje i prometa životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe;
3) delatnost javnog snabdevanja stanovništva vodom za piće;
4) ugostiteljska delatnost;
5) delatnost pružanja usluga održavanja higijene, nege i ulepštavanja lica i tela i nemedicinskih estetskih intervencija kojima se narušava integritet kože;
6) delatnost socijalne zaštite;
7) vaspitno-obrazovna delatnost;
8) delatnost kulture, fizičke kulture, sporta i rekreacije;
9) delatnost javnog saobraćaja i
10) drugih objekti određeni zakonom.

U vršenju sanitarnog nadzora nad objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, u postupcima izgradnje, odnosno rekonstrukcije tih objekata, sanitarni inspektor utvrđuje da li je idejni projekat usklađen sa izvodom iz urbanističkog plana, odnosno sa aktom o urbanističkim uslovima kojima su utvrđeni opšti, odnosno opšti i posebni sanitarni uslovi, i daje sanitarnu saglasnost na idejni projekat za:
1) objekte u kojima se obavlja zdravstvena delatnost;
2) objekte za proizvodnju životnih namirnica putem industrijskih postrojenja i uređaja.

Sanitarni inspektor utvrđuje da li su objekti iz stava 1. tač. 1) do 2) ovog člana izgrađeni, odnosno rekonstruisani u skladu sa sanitarnim uslovima utvrđenim u idejnom projektu na koji je data sanitarna saglasnost i daje sanitarnu saglasnost za korišćenje objekta.

KONTAKT PODACI
 • Sanitarna inspekcija Pirot
  Kancelarija br. 5

  e-mail: sanitarna.pirot@zdravlje.gov.rs  |  leposava.veljkovic@zdravlje.gov.rs
  telefon/faks: 311-062

 • telefon: 010 360-383 

 • telefon: 064 881-1264 

 • telefon: 018 855-378

 

 

 

 

ODSEK ZA ZDRAVSTVENI NADZOR

Zdravstvena inspekcija vrši nadzor nad sprovođenjem zakona, i drugih propisa i opštih akata, kao i nad sprovođewem propisanih mera u oblasti zdravstvene zaštite koji se odnose na:
1) usaglašenost organizacije i rada zdravstvenih ustanova i drugih oblika obavqawa zdravstvene delatnosti sa odredbama ovog zakona;
2) ostvarivanje zdravstvene zaštite građana u zdravstvenim ustanovama, odnosno drugim oblicima zdravstvene službe;
3) sprovođenje naloga donetih pri vršenju nadzora nad stručnim radom zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;

Stručna služba Pirotskog upravnog okruga ima 8 zaposlenih u stalnom radnom odnosu i čine je načelnik Upravnog okruga, 3 državna službenika i 4 nameštenika.
Stručna služba radi sve poslove utvrđene zakonom za potrebe načelnika okruga i 6 ministarstava sa 39 republička inspektora na području Pirotskog upravnog okruga.

 

KONTAKT PODACI
 • Zdravstvena inspekcija Pirot
  telefon: 010 311-263

 • /

 • /

 • /

 

 


 

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE