Početna / Inspekcije / Trgovina, turizam i telekomunikacije

TRŽIŠNA INSPEKCIJA

Odeljenje tržišne inspekcije u Pirotu radi na sledećim poslovima kao prioritetnim:svojim stalnim zadacima i to:
1) Kontrola prometa svih vrsta roba;
2) Kontrola kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda (posebno elektonskih aparata, tekstilnih proizvoda tj. odeće i obuće);
3) Kontrola primene Zakona o duvanu;
4) Kontrola legalnosti prometa nosača zvuka, slike, publikacija;
5) Kontrola usluga servisiranja električnih aparata za domaćinstvo, auto servisa, drugih tehničkih proizvoda;
6) Kontrola komisione prodaje tekstilnih proizvoda i obuće;
7) Kontrola prometa i kvaliteta motornog ulja i maziva;
8) Kontrola prometa rezervnih delova i kutija prve pomoći;
9) Kontrola hemijskih proizvoda;
10) Kontrola primene Zakona o oglašavanju;
11) Kontrola u vezi zaštite prava intelektualne svojine;
12) Kontrola zaštite potrošača (naročito putem ekspedovanog rešavanja prijava građana);
13) Kontrola prometa na javnim površinama (suzbijanje bespravnog rada, legalizacija prometa).

 

KONTAKT PODACI
 • Tržišna inspekcija Pirot
  Kancelarija br. 1

  e-mail:
  slobodan.todorovic@mtt.gov.rs
  petar.milev @mtt.gov.rs
  dragana.mijalkovic@mtt.gov.rs
  biljana.ljubenov@mtt.gov.rs
  dragan.milanov@mtt.gov.rs
  ljubomir.petkovic@mtt.gov.rs

  faks: 010 313-263

 • telefon: 010 360-383

 • telefon: 064 818-8644 

 • /

 

 

 

TURISTIČKA INSPEKCIJA

Osnovna zakonska i druga prateća regulativa koju primenjuje turistički inspektor u svom radu:
– Zakon o turizmu;
– Zakon o privatnim preduzetnicima;
– Zakon o obligacionim odnosima, glava XXIV (ugovor o organizovanju putovanja);
– Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uslovima i kategorizacija ugostiteljskih objekata;
– Pravilnik o bližim uslovima i načinu izdavanja licence za poslove organizovanja turističkih putovanja;
– Pravilnik o bližim uslovima opremanja poslovnih prostorija kao i o uslovima za lica koja obavljaju poslove turističkog posredovanja.

U vršenju inspekcijskog nadzora turistički inspektor ima sledeća ovlašćenja:
– da utvrđuje ispunjenost uslova za početak obavljanja delatnosti putničkih odnosno turističkih agencija i ugostiteljske delatnosti;
– da vrši kontrolu pružanja usluga u objektima u pogledu pridržavanja propisanih standarda za odobrenu kategorizaciju;
– utvrđuje identitet zaposlenih kod pravnih lica, kao i fizičkih lica koja obavljaju turističku i ugostiteljsku delatnost;
– pregleda ugovore, evidenciju, isprave i drugu dokumentaciju potrebnu za utvrđivanje zakonitosti poslovanja pravnog ili fizičkog lica;
– izrekne novčanu kaznu na licu mesta;
– podnese prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, odnosno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i dr.

Turistički inspektor kontroliše sledeće objekte:
– putničke odnosno turističke agencije;
– ugostiteljske objekte za ishranu i piće;
– ugostiteljske objekte za smeštaj.

 

KONTAKT PODACI
 • Turistička inspekcija Pirot

  e-mail:
  ljubinka.milenkovic@mtt.gov.rs

  faks: 010 311-263

 • /

 • /

 • /

 


 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE