Почетна / Инспекције / Трговина, туризам и телекомуникације

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА

Одељење тржишне инспекције у Пироту ради на следећим пословима као приоритетним:својим сталним задацима и то:
1) Контрола промета свих врста роба;
2) Контрола квалитета индустријско-непрехрамбених производа (посебно електонских апарата, текстилних производа тј. одеће и обуће);
3) Контрола примене Закона о дувану;
4) Контрола легалности промета носача звука, слике, публикација;
5) Контрола услуга сервисирања електричних апарата за домаћинство, ауто сервиса, других техничких производа;
6) Контрола комисионе продаје текстилних производа и обуће;
7) Контрола промета и квалитета моторног уља и мазива;
8) Контрола промета резервних делова и кутија прве помоћи;
9) Контрола хемијских производа;
10) Контрола примене Закона о оглашавању;
11) Контрола у вези заштите права интелектуалне својине;
12) Контрола заштите потрошача (нарочито путем експедованог решавања пријава грађана);
13) Контрола промета на јавним површинама (сузбијање бесправног рада, легализација промета).

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Тржишна инспекција Пирот
  Канцеларија бр. 1

  e-mail:
  slobodan.todorovic@mtt.gov.rs
  petar.milev @mtt.gov.rs
  dragana.mijalkovic@mtt.gov.rs
  biljana.ljubenov@mtt.gov.rs
  dragan.milanov@mtt.gov.rs
  ljubomir.petkovic@mtt.gov.rs

  факс: 010 313-263

 • телефон: 010 360-383

 • телефон: 064 818-8644 

 • /

 

 

 

ТУРИСТИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Основна законска и друга пратећа регулатива коју примењује туристички инспектор у свом раду:
– Закон о туризму;
– Закон о приватним предузетницима;
– Закон о облигационим односима, глава XXIV (уговор о организовању путовања);
– Правилник о разврставању, минималним условима и категоризација угоститељских објеката;
– Правилник о ближим условима и начину издавања лиценце за послове организовања туристичких путовања;
– Правилник о ближим условима опремања пословних просторија као и о условима за лица која обављају послове туристичког посредовања.

У вршењу инспекцијског надзора туристички инспектор има следећа овлашћења:
– да утврђује испуњеност услова за почетак обављања делатности путничких односно туристичких агенција и угоститељске делатности;
– да врши контролу пружања услуга у објектима у погледу придржавања прописаних стандарда за одобрену категоризацију;
– утврђује идентитет запослених код правних лица, као и физичких лица која обављају туристичку и угоститељску делатност;
– прегледа уговоре, евиденцију, исправе и другу документацију потребну за утврђивање законитости пословања правног или физичког лица;
– изрекне новчану казну на лицу места;
– поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, односно поднесе захтев за покретање прекршајног поступка и др.

Туристички инспектор контролише следеће објекте:
– путничке односно туристичке агенције;
– угоститељске објекте за исхрану и пиће;
– угоститељске објекте за смештај.

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Туристичка инспекција Пирот

  e-mail:
  ljubinka.milenkovic@mtt.gov.rs

  факс: 010 311-263

 • /

 • /

 • /

 


 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE