Почетна / Инспекције / Пољопривреда и заштита животне средине

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА

I Одељење

1. Коришћење пољопривредног земљишта и заштита пољопривредног земљишта за коришћење у непољопривредне сврхе.
2. Производња сировог дувана.

II Одељење

1. Производња и промет алкохолних пића – вина, ракије и пива.
2. Коришћење чистог алкохола у производњи сирћета и средстава за хигијену.

III Одељење

1. Мере унапређења сточарства.
2. Исплата регреса и премија за млеко.

IV Одељење

1. Производња и промет прехрамбених производа биљног порекла.
2. Контрола и узорковање производа.
3. Жетва, засејане површине под индустријским биљем, пописивање залиха пшенице, интервенције по представкама странака, утврђивање испуњености услова из свих набројаних области.

Инспектори су надлежни свако у својој области рада, на подручју целог округа (у све четири општине).

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Пољопривредна инспекција Пирот
  Канцеларија бр. 4

  e-mail:
  dusan.krstic@minpolj.rs
  andjel.milev@minpolj.rs
  телефон: 010 321-159

 • /

 • /

 • Телефон: 018 855-378

 

 

ШУМАРСКА И ЛОВНА ИНСПЕКЦИЈА

Шумарска инспекција врши инспекцијски надзор у области шумарства, ловства и над заштитом шумарског биља од биљних болести и штеточина у шумама. Такође врши надзор и над спровођењем Закона о шумама, Закона о заштити биља од биљних болести, Закона о семену и садном материјалу, Закона о дивљачи и ловству и подзаконских аката из ове области.

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Шумарска инспекција Пирот
  Канцеларија бр. 13

  e-mail: igor.ivanovic@minpolj.gov.rs
  телефон: 010 310-182

 • /

 • /

 • /

 

 

ВОДОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА

Један инспектор врши контролу за територију целог округа над изградњом објеката и извођењем других радова који проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природи.
1. Контрола водопривредних дозвола, сагласности, потврда, водних књига;
2. Врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката;
3. Контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, уцерима и подземним водама;
4. Контролно функционисање, исправност и ефикасност уређаја за пречишћавање отпадних вода;
5. Контролише поштовање прописаног водног режима;
6. Забрањује извођење радова који су супротни водопривредној сагласности;
7. Наређује рушење објеката и постројења изграђених без водопривредне сагласности;
8. Наређује престанак рада предузећима када утврди да отпадне воде које испуштају садрже опасне материје у већој количини од дозвољене.

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Водопривредна инспекција Пирот

  Канцеларија бр. 4

  e-mail: branislavdzunic@yahoo.com

  телефон: 010 321-159

 • /

 • /

 • /

 • /

 

 

ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

У вршењу послова инспекцијског надзора ветеринарски инспектор има право и дужност да проверава:
1) да ли власници и држаоци животиња спроводе прописане мере у складу са чланом 6. овог закона;
2) да ли су ветеринарске организације уписане у Регистар правних лица за обављање ветеринарске делатности;
3) испуњеност услова из члана 8. ст. 4. и 5. овог закона;
4) да ли ветеринарска служба у привредном друштву односно другом правном лицу које се бави узгојом стоке и сточарском производњом испуњава услове из чл. 17. овог закона;
5) да ли ветеринарска апотека односно ветеринарска амбуланта коју је основао ветеринар који није у радном односу испуњава услове из члана 16. односно из члана 19. овог закона;
6) да ли је ветеринарска амбуланта односно ветеринарска апотека из члана 11. овог закона уписана у Регистар предузетника који обављају послове ветеринарске делатности;
7) да ли су субјекти који обављају ветеринарску делатност у хитним и другим неодложним потребама пружања ветеринарске помоћи и услуга обезбедили радно време сагласно члану 36. овог закона; 8) спровођење мера здравствене заштите животиња код правних лица, као и код држаоца и власника животиња;
9) спровођење посебних програма здравствене заштите животиња;
10) да ли има НАССР програм;
11) испуњеност ветеринарско-санитарних услова у објектима из члана 72. овог закона;
12) упис објеката из члана 72. овог закона у Регистар објеката и Регистар извозних објеката;
13) регистрација газдинстава и обележавање и евиденцију животиња у складу са одредбама овог закона, као и вођење евиденције о куповини и продаји животиња, пријављивање промене локације ради пријаве и одјаве из Централне базе;
14) рад овлашћене ветеринарске станице односно амбуланте и ветеринарске службе у поступку обележавања животиња и вођења евиденције о обележеним животињама;
15) производњу и промет животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла, хране за животиње и отпадака;
16) издавање уверења о здравственом стању животиња, као и вођење евиденције о издатим уверењима;
17) техничке и хигијенске услове превозних средстава којима се обавља превоз животиња, производа животињског порекла и отпадака животињског порекла, као и ветеринарско-санитарне услове објеката у којима се врши утовар, претовар и истовар животиња током превоза;
18) да ли карантин испуњава услове из члана 98. став 2. овог закона;
19) да ли се врши ветеринарско-санитарна контрола дивљачи после хватања или одстрела;
20) здравствено стање животиња, безбедност хране животињског порекла за људску употребу и здравствено хигијенску и квалитетивну исправност производа животињског порекла и хране за животиње;
21) начин држања, ускладиштења и стручне употребе средстава за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију;
22) да ли се врши ветеринарско-санитарна контрола у објектима за сакупљање, прераду и уништавање лешева животиња и других отпадака;
23) да ли се врши нешкодљиво уклањање и превоз отпадака од места производње до објекта за сакупљање, прераду и уништавање;
24) чување прописане документације у складу са овим законом;
25) сировине и производно технолошки процес за производе намењене извозу, у складу са посебним захтевима земаља увозница;
26) обрачун накнаде за извршени ветеринарско-санитарни преглед пошиљке и производњи и промету;
27) извршавање мера по овом закону.

У вршењу послова из члана 146. овог закона ветеринарски инспектор је овлашћен и дужан да:
1) нареди мере за отклањање, спречавање, сузбијање и искорењивање заразних, паразитских и узгојних болести животиња у сумњивом односно зараженом дворишту;
2) нареди привремену обуставу изградње или реконструкције објекта односно привремено забрани употребу објекта који је изграђен или реконструисан противно прописаним ветеринарско-санитарним условима и одреди мере и рок за усклађивање радова односно објекта са овим условима;
3) забрани производњу и промет животиња, производа животињског порекла, хране животињског порекла и отпадака животињског порекла којима се могу пренети заразне болести животиња односно угрозити здравље људи;
4) нареди одузимање, клање или убијање животиња у промету, уништење односно уништи производе животињског порекла, храну животињског порекла у производњи и промету односно нареди коришћење за друге намене;
5) нареди отклањање недостатака односно привремено забрани употребу просторија, опреме и објеката, а може изрећи и меру забране обнављања делатности у објектима из члана 72. овог закона док се не отклоне утврђени недостаци;
6) нареди друге мере и предузме друге радње, ускладу са овим законом.
Мере из става 1. овог члана налажу се решењем ветеринарског инспектора у управном поступку.

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Ветеринарска инспекција Пирот

  Канцеларија бр.

  e-mail: vinspekcija@gmail.com
  телефон/факс: 313-299

 • телефон: 010 360-383

 • Ветеринарска инспекција Бабушница

  ул. Саше Ивковића 26.
  Канцеларија број 4.

  e-mail: bekcic.ljiljana@gmail.com
  телефон: 064/8680366

 • /

 

 

 

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА

 

КОНТАКТ ПОДАЦИ
 • Еколошка инспекција Пирот

  Канцеларија бр. 13

  e-mail:
  milan.stetic@ekologija.gov.rs
  dragan.vasov@ekologija.gov.rs

  телефон: 010 312-545

 • e-mail: dragan.dasov@eko.minpolj.gov.rs

  тел. 010/360-812

 • /

 • /

 


 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE