Почетна / Вести / Извештај о раду републичких инспекцијских служби за II кватрал 2020. године

 • Уредник
 • 0 Views
 • 0 komentara
 • Nema tagova

Извештај о раду Ветеринарске инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

Ветеринарски инспектори Пиротског управног округа су у наведеном периоду  извршили следеће ванредне и редовне теренске инспекцијске надзоре-службене контроле:

 1. Службене контроле тј. ветеринарско – санитарни прегледи меса закланих животиња на кланици,по захтеву субјекта,у циљу процене безбедности за људску исхрану и редовног снабдевања локалног тржишта месом и производима од меса(и по потреби узорковање код закланих говеда на БСЕ,овера документације власницима газдинстава ради остваривања права на подстицаје..)
 2. Управа за ветерину Министарства пољопривреде,шумарства и водопривреде је 30.06.2020. донела решење о проглашењу подручја зараженог од заразне болести Афричка куга свиња ( у којем је 8 насељених места) и угроженог подручја (у којем су сва преостала насељена места) у општини  Бела Паланка и наредила мере за сузбијање и спречавање ширења АКС,а по појави ове болести на одређеном броју газдинстава у селу Врандол.Спроводећи мере у складу са наведеним решењем ветеринарски инспектори су извршили ванредне надзоре на зараженим газдинствима на којима су примењене мере:еутаназија,нешкодљиво уклањање лешева и дезинфекција,уз процену тржишне вредности свиња које су еутаназиране ради подношења захтева за надокнаду штете.Екипе ветеринарских радника ,спроводећи мере по решењу,у зараженом подручју предузимају мере пописа,обележавања.клиничког прегледа и по потреби узимања узорака од свиња.
 3. У ловиштима је, по пријавама ловачких удружења, вршено узорковање код угинулих дивљих свиња и надзор над нешкодљивим уклањањем лешева истих и дезинфекцијом
 4. Ванредни инсп. надзори на фармама живине у циљу контроле имунолошког статуса у односу на Атипичну кугу живине због лоше ситуације у земљама у окружењу
 5. Ванредни инсп. надзори на рибњацима у циљу контроле заразних болести риба према Правилнику о Програму мера здрав. заштите за 2020.
 6. Месечне контроле ветеринарских субјеката у смислу спровођења мера по Програму мера здравствене заштите животиња и уплате накнада у Буџет РС
 7. Ванредни надзори у смислу предузимања мера за сузбијање заразних болести животиња : епидидимитиса овнова,маститиса говеда
 8. Ванредни инспекцијски надзори по пријавама странака везано за чување свиња у зараженом подручју
 9. Контроле пошиљки живих риба ради извоза,као и контроле при увозу пошиљака: животиња,хране за животиње и хране животињског порекла
 10. Ванредни инсп. надзори кретања и одјаве говеда закланих у кланицама  ,као и контроле обележавања и регистрације и кретања говеда са газдинстава по Налогу Управе
 11. Поступање по пријавама и извршеним активним надзорима вет.станица ,везано за нелегално кретање говеда и неспровођење мера по Програму мера здравств.заштите животиња
 12. Комисијски прегледи објеката за прераду млека-малих субјеката у пословању храном ( 2 објекта) ради утврђивања испуњености услова  у циљу  одобравања и уписа у Регистар објеката Управе за ветерину
 13. Надзори над прометом хране животињског порекла у месарама,посластичарама, на зеленим пијацама
 14. Узорковање примарних производа и органа животиња ради контроле резидуа штетних и недозвољених супстанци према Националном програму мониторинга резидуа за 2020.год,а према налозима Управе за ветерину

У овом периоду укупно је сачињено 114 записника ,донето   42 решења и поднето   4 захтева за покретање прекршајног поступка.

Од 05.06.2020. у Ветеринарској инспекцији Пиротског управног округа  радом на одређено време, због повећаног обима послова, радно је ангажован један ветеринарски инспектор са местом рада у Пироту.


Извештај о раду Санитарне инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

Укупно је извршено 880 контрола, од тога 22 саветодавне посете, 122 редовне контроле, 7 контролних, 63 ванредних теренских и 666  ванредних канцеларијских контрола.

Ванредне контроле вршене су у објектима угоститељства ( брзе хране, кафане, кафићи, посластичаре), кухиње ( вртићи, школе, колективне исхране, болнице…), угоститељски објекти ( хотели и мотели дуж ауто пута), затим, у објектима за негу лица и тела као и у јавном саобраћају.

Санитарни инспектори су обављали ноћна дежурства на граничном прелазу Градина и издавали решења за кућну изолацију до 22.05.2020.


Извештај о раду Тржишне инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

Тржишна инспекција је у посматраном периоду контролисала цене основних животних намирница, цене маски и рукавица у апотекама, реаговала по пријавама и представкама грађана ( кол центар Владе Републике Србије.)

Такође, контролисане су и марже заштитних средстава у апотекама, контрола интелектуалне својине( активирани поново теренски и канцеларијски инспекцијски надзор), контролисани су и привремено одјављени субјекти, као и промет дувана и дуванских производа.

Промет кафе, кондиторских производа, жвакаћих гума, козметике и кућне хемије на пијаци је такође био предмет контроле за посматрани период.


Извештај о раду Туристичке инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

У току трајања ванредног стања, Туристичка инспекција није вршила контролу затворених угоститељских објеката. Сва комуникација са странкама била је електронским путем или путем телефона.

Касније, у извештајном периоду вршене су службено саветодавне посете и контроле извршења налагања по записнику из редовних контрола пре ванредног стања. Извршено је 5 контрола извршења налагања по записнику и 4 саветодавне посете.

Било је и превентивног деловања у смислу давања савета странкама које су се обраћале око услова за угоститељске објекте за исхрану и пиће, као и смештајне објекте.

Извештај о раду Републичке инспекције за заштиту животне средине инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

У извештајном периоду, инспекција за заштиту животне средине извршила је укупно 18 инспекцијских надзора сходно Закону о инспекцијском надзору и то 6 редовних контрола и  12 ванредних контрола. Сачињене су 3 службене белешке и 9 дописа. Покренута је једна прекршајна пријава.


Извештај о раду Пољопривредне инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

У другом кварталу 2020. године, Пољопривредне инспекција извршила је укупно 36 контрола, донета су 3 решења за минималне техничке услове и поднете су 2 кривичне пријаве.

Контрола се базирала на следеће области надзора:

 • Правни основ за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини,
 • Контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта,
 • Контрола остваривања подстицајних средстава у сточарству и пољопривреди,
 • Контрола код одгајивачких организација,
 • Контрола спровођења селекцијских мера.

Кривичне пријаве донете су због противправног заузећа пољопривредног земљишта у државној својини на подручју града Ниша.

Обустављена је исплата подстицајних средстава у износу од 156.500 динара.


Извештај о раду Инспекције рада ПУО у периоду април-јун 2020.

За други квартал извршено је 192 надзора, како безбедности и здравља на раду, тако и из области радних односа. Укупно је затечено 19 радника на „црно“, а пријављено је 16 радника након надзора.

Поднети су захтеви за покретање прекршајног поступка и то у области РО 15, а у области БЗР 2. Кривична пријава у делу безбедности и здравља на раду поднета је против једног субјекта.

У извештајном периоду није било смртних случајева.


Извештај о раду Шумарско – ловне инспекције ПУО у периоду април-јун 2020.

Републичака шумарско – ловна инспекција за извештајни период извршила је 26 контрола. Обављено је 13 службено саветодавних посета које су имале за циљ превентивно деловање и пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима.

Извршено је 8 контрола промета и том приликом је одузето 29 кубних метара огревног дрвета и поднета су 8 захтева за покретање прекршајног поступка против надзираних субјеката који су вршили бесправну сечу и бесправни промет посеченог дрвета.


Извештај подноси начелница ПУО

Драгана Тончић

Print Friendly, PDF & Email
0 komentara
Ostavite komentar

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE