Изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије уређени су Законом.

  ИЗГЛЕД И УПОТРЕБА ГРБА

  Велики и Мали грб

  Члан 10.

  Грб Републике Србије јесте грб утврђен Законом о грбу Краљевине Србије од 16. јуна 1882. године и користи се као Велики грб и као Мали грб.

  Изглед Великог грба

  Члан 11.

  Велики грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном и заогрнут порфиром везеном златом, украшеном златним ресама, увезаном златним гајтаном са истим таквим кићанкама, постављеном хермелином и крунисаном златном круном.

  Изглед Малог грба

  Члан 12.

  Мали грб јесте црвени штит на којем је, између два златна крина у подножју, двоглави сребрни орао, златно оружан и истих таквих језика и ногу, са црвеним штитом на грудима на којем је сребрни крст између четири иста таква оцила бридовима окренутих ка вертикалној греди крста. Штит је крунисан златном круном.

  Употреба Великог грба

  Члан 13.

  Велики грб се употребљава:

  1)    на зградама Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Народне банке Србије, Државне ревизорске институције, Заштитника грађана и на зградама дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству;

  2)    у службеним просторијама председника Републике, председника Народне скупштине, председника Владе, председника Уставног суда, председника Врховног касационог суда, Републичког јавног тужиоца, гувернера Народне банке Србије, председника Државне ревизорске институције и Заштитника грађана;

  3)    у саставу државног печата, у складу са законом којим се уређује државни печат;

  4)    у саставу печата и штамбиља Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда, Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Народне банке Србије, Државне ревизорске институције и Заштитника грађана;

  5)    на званичним позивницама, честиткама и сл. које користи председник Републике;

  6)    на новцу (новчаницама, кованом новцу, пригодном и јубиларном новцу) и меничним бланкетима које издаје Народна банка Србије.

  Употреба Малог грба

  Члан 14.

  Мали грб се употребљава:

  1)    на зградама осталих државних органа, органа покрајинске аутономије и локалне самоуправе и јавних служби и у њиховим службеним просторијама;

  2)    у саставу осталих печата и штамбиља, у складу са законом којим се уређује печат државних и других органа.

  Остали случајеви употребе Малог грба

  Члан 15.

  Мали грб може се употребљавати:

  1)    приликом прослава, свечаности и других културних, спортских и сличних манифестација које су значајне за Републику Србију;

  2)    приликом међународних сусрета, политичких, научних, културно-уметничких, спортских и других скупова на којима је Република Србија представљена, у складу са правилима и праксом одржавања тих скупова;

  3)    у саставу образаца јавних исправа, кад је то предвиђено законом и прописом донесеним на основу закона;

  4)    у саставу ознака на униформама службених лица државних органа, кад је то предвиђено законом и прописом донесеним на основу закона;

  5)    на званичним позивницама, честиткама и сл. које користе председник и потпредседници Народне скупштине, председник Владе, потпредседници Владе и министри, председник Уставног суда, председник Врховног касационог суда, Републички јавни тужилац, гувернер Народне банке Србије, председник Државне ревизорске институције и Заштитник грађана;

  6)    на војним заставама Републике Србије и командним и ранговним заставама, према прописима којима се установљавају те заставе;

  7)    на ваздухопловима, бродовима и другим пловним објектима, под условима утврђеним посебним прописом;

  8)    у другим случајевима, ако његова употреба није у супротности са овим законом.

  Истицање са другим грбовима

  Члан 16.

  Ако се грб Републике Србије истиче у Републици Србији заједно са једним или више домаћих или страних грбова или других сличних амблема, грб Републике Србије налази се, зависно од начина постављања тих грбова:

  1)    у центру круга, тако да се јасно види – ако су други грбови поређани у круг;

  2)    у темену полукруга – ако су грбови поређани у полукруг;

  3)    на првом месту у врсти, односно с леве стране, спреда гледано – ако су грбови поређани у врсту;

  4)    на десној страни, спреда гледано, од грба стране државе или међународне организације – ако се тај грб истиче у Републици Србији приликом званичне посете овлашћеног представника стране државе или међународне организације.

NAŠI GRADOVI I OPŠTINE