Početna / Inspekcije / Poljoprivreda i zaštita životne sredine

POLjOPRIVREDNA INSPEKCIJA

I Odeljenje

1. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta i zaštita poljoprivrednog zemljišta za korišćenje u nepoljoprivredne svrhe.
2. Proizvodnja sirovog duvana.

II Odeljenje

1. Proizvodnja i promet alkoholnih pića – vina, rakije i piva.
2. Korišćenje čistog alkohola u proizvodnji sirćeta i sredstava za higijenu.

III Odeljenje

1. Mere unapređenja stočarstva.
2. Isplata regresa i premija za mleko.

IV Odeljenje

1. Proizvodnja i promet prehrambenih proizvoda biljnog porekla.
2. Kontrola i uzorkovanje proizvoda.
3. Žetva, zasejane površine pod industrijskim biljem, popisivanje zaliha pšenice, intervencije po predstavkama stranaka, utvrđivanje ispunjenosti uslova iz svih nabrojanih oblasti.

Inspektori su nadležni svako u svojoj oblasti rada, na području celog okruga (u sve četiri opštine).

 

KONTAKT PODACI
 • Poljoprivredna inspekcija Pirot
  Kancelarija br. 4

  e-mail:
  dusan.krstic@minpolj.rs
  andjel.milev@minpolj.rs
  telefon: 010 321-159

 • /

 • /

 • Telefon: 018 855-378

 

 

ŠUMARSKA I LOVNA INSPEKCIJA

Šumarska inspekcija vrši inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva, lovstva i nad zaštitom šumarskog bilja od biljnih bolesti i štetočina u šumama. Takođe vrši nadzor i nad sprovođenjem Zakona o šumama, Zakona o zaštiti bilja od biljnih bolesti, Zakona o semenu i sadnom materijalu, Zakona o divljači i lovstvu i podzakonskih akata iz ove oblasti.

 

KONTAKT PODACI
 • Šumarska inspekcija Pirot
  Kancelarija br. 13

  e-mail: igor.ivanovic@minpolj.gov.rs
  telefon: 010 310-182

 • /

 • /

 • /

 

 

VODOPRIVREDNA INSPEKCIJA

Jedan inspektor vrši kontrolu za teritoriju celog okruga nad izgradnjom objekata i izvođenjem drugih radova koji prouzrokuju kvalitativne ili kvantitativne promene u prirodi.
1. Kontrola vodoprivrednih dozvola, saglasnosti, potvrda, vodnih knjiga;
2. Vrši kontrolu načina iskorišćavanja vodoprivrednih objekata;
3. Kontroliše režim i kvalitet voda u prirodnim i veštačkim vodotocima, ucerima i podzemnim vodama;
4. Kontrolno funkcionisanje, ispravnost i efikasnost uređaja za prečišćavanje otpadnih voda;
5. Kontroliše poštovanje propisanog vodnog režima;
6. Zabranjuje izvođenje radova koji su suprotni vodoprivrednoj saglasnosti;
7. Naređuje rušenje objekata i postrojenja izgrađenih bez vodoprivredne saglasnosti;
8. Naređuje prestanak rada preduzećima kada utvrdi da otpadne vode koje ispuštaju sadrže opasne materije u većoj količini od dozvoljene.

 

KONTAKT PODACI
 • Vodoprivredna inspekcija Pirot

  Kancelarija br. 4

  e-mail: branislavdzunic@yahoo.com

  telefon: 010 321-159

 • /

 • /

 • /

 • /

 

 

VETERINARSKA INSPEKCIJA

U vršenju poslova inspekcijskog nadzora veterinarski inspektor ima pravo i dužnost da proverava:
1) da li vlasnici i držaoci životinja sprovode propisane mere u skladu sa članom 6. ovog zakona;
2) da li su veterinarske organizacije upisane u Registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti;
3) ispunjenost uslova iz člana 8. st. 4. i 5. ovog zakona;
4) da li veterinarska služba u privrednom društvu odnosno drugom pravnom licu koje se bavi uzgojom stoke i stočarskom proizvodnjom ispunjava uslove iz čl. 17. ovog zakona;
5) da li veterinarska apoteka odnosno veterinarska ambulanta koju je osnovao veterinar koji nije u radnom odnosu ispunjava uslove iz člana 16. odnosno iz člana 19. ovog zakona;
6) da li je veterinarska ambulanta odnosno veterinarska apoteka iz člana 11. ovog zakona upisana u Registar preduzetnika koji obavljaju poslove veterinarske delatnosti;
7) da li su subjekti koji obavljaju veterinarsku delatnost u hitnim i drugim neodložnim potrebama pružanja veterinarske pomoći i usluga obezbedili radno vreme saglasno članu 36. ovog zakona; 8) sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja kod pravnih lica, kao i kod držaoca i vlasnika životinja;
9) sprovođenje posebnih programa zdravstvene zaštite životinja;
10) da li ima NASSR program;
11) ispunjenost veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima iz člana 72. ovog zakona;
12) upis objekata iz člana 72. ovog zakona u Registar objekata i Registar izvoznih objekata;
13) registracija gazdinstava i obeležavanje i evidenciju životinja u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i vođenje evidencije o kupovini i prodaji životinja, prijavljivanje promene lokacije radi prijave i odjave iz Centralne baze;
14) rad ovlašćene veterinarske stanice odnosno ambulante i veterinarske službe u postupku obeležavanja životinja i vođenja evidencije o obeleženim životinjama;
15) proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla, hrane za životinje i otpadaka;
16) izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju životinja, kao i vođenje evidencije o izdatim uverenjima;
17) tehničke i higijenske uslove prevoznih sredstava kojima se obavlja prevoz životinja, proizvoda životinjskog porekla i otpadaka životinjskog porekla, kao i veterinarsko-sanitarne uslove objekata u kojima se vrši utovar, pretovar i istovar životinja tokom prevoza;
18) da li karantin ispunjava uslove iz člana 98. stav 2. ovog zakona;
19) da li se vrši veterinarsko-sanitarna kontrola divljači posle hvatanja ili odstrela;
20) zdravstveno stanje životinja, bezbednost hrane životinjskog porekla za ljudsku upotrebu i zdravstveno higijensku i kvalitetivnu ispravnost proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje;
21) način držanja, uskladištenja i stručne upotrebe sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju;
22) da li se vrši veterinarsko-sanitarna kontrola u objektima za sakupljanje, preradu i uništavanje leševa životinja i drugih otpadaka;
23) da li se vrši neškodljivo uklanjanje i prevoz otpadaka od mesta proizvodnje do objekta za sakupljanje, preradu i uništavanje;
24) čuvanje propisane dokumentacije u skladu sa ovim zakonom;
25) sirovine i proizvodno tehnološki proces za proizvode namenjene izvozu, u skladu sa posebnim zahtevima zemalja uvoznica;
26) obračun naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled pošiljke i proizvodnji i prometu;
27) izvršavanje mera po ovom zakonu.

U vršenju poslova iz člana 146. ovog zakona veterinarski inspektor je ovlašćen i dužan da:
1) naredi mere za otklanjanje, sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih, parazitskih i uzgojnih bolesti životinja u sumnjivom odnosno zaraženom dvorištu;
2) naredi privremenu obustavu izgradnje ili rekonstrukcije objekta odnosno privremeno zabrani upotrebu objekta koji je izgrađen ili rekonstruisan protivno propisanim veterinarsko-sanitarnim uslovima i odredi mere i rok za usklađivanje radova odnosno objekta sa ovim uslovima;
3) zabrani proizvodnju i promet životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane životinjskog porekla i otpadaka životinjskog porekla kojima se mogu preneti zarazne bolesti životinja odnosno ugroziti zdravlje ljudi;
4) naredi oduzimanje, klanje ili ubijanje životinja u prometu, uništenje odnosno uništi proizvode životinjskog porekla, hranu životinjskog porekla u proizvodnji i prometu odnosno naredi korišćenje za druge namene;
5) naredi otklanjanje nedostataka odnosno privremeno zabrani upotrebu prostorija, opreme i objekata, a može izreći i meru zabrane obnavljanja delatnosti u objektima iz člana 72. ovog zakona dok se ne otklone utvrđeni nedostaci;
6) naredi druge mere i preduzme druge radnje, uskladu sa ovim zakonom.
Mere iz stava 1. ovog člana nalažu se rešenjem veterinarskog inspektora u upravnom postupku.

KONTAKT PODACI
 • Veterinarska inspekcija Pirot

  Kancelarija br.

  e-mail: vinspekcija@gmail.com
  telefon/faks: 313-299

 • telefon: 010 360-383

 • Veterinarska inspekcija Babušnica

  ul. Saše Ivkovića 26.
  Kancelarija broj 4.

  e-mail: bekcic.ljiljana@gmail.com
  telefon: 064/8680366

 • /

 

 

 

EKOLOŠKA INSPEKCIJA

 

KONTAKT PODACI
 • Ekološka inspekcija Pirot

  Kancelarija br. 13

  e-mail:
  milan.stetic@ekologija.gov.rs
  dragan.vasov@ekologija.gov.rs

  telefon: 010 312-545

 • e-mail: dragan.dasov@eko.minpolj.gov.rs

  tel. 010/360-812

 • /

 • /

 


 

Print Friendly, PDF & Email
NAŠI GRADOVI I OPŠTINE